Archives quotidiennes : 14 avril 2012

Mo lamin

“Lamin” ouswa “lamé” ?
(Diksioner morisien : “Lame n. Parti lekor enn dimounn ki ratase ek so pwanie e kot ena sink ledwa ki servi pou atrap kiksoz ek manipil zot.”)

Simin” ouswa “simé” ?
(Diksioner morisien : “Sime n. 1. Larout kot veikil roule e kot pieton sirkile. 2. Pasaz ki permet gagn akse enn landrwa, enn destinasion. 3. Direksion ki enn dimounn pran onivo so konportman, so labitid. <Var. Semin>.”)

“Dipin” ouswa “dipé” ?
(Diksioner morisien : “Dipin n. Aliman debaz ki fer ek lafarinn ki finn petri, fermante e ki finn kwi dan four.”)

“Lisien” ouswa “lisié” ?
(Diksioner morisien : “Lisien n. Mamifer domestik karnivor ki form parti bann kanide e ki elve prinsipalman kouma gardien lakour.”)

“Pitin” ouswa “pité” ?
(Diksioner morisien : “Pitin n. 1. Fam ki prostitie e ki amenn move lavi.”